Lehtihet och Calissendorff bör visa att Levaxin fungerar

Lehtihet_Calissendorff

I debattartikelnAnmärkningsvärt om sköldkörtelvården i riksdagsmotion” i Läkartidningen (16/10) kritiserar läkarna Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff riksdagsledamöter och patientförbund i dessas ansträngningar att bättra och individanpassa hypotyreosvården.

I Sverige har, i praktiken, hypotyreospatienter svårt att få annan behandling än levotyroxin. Många patienter uppger att de inte blir hjälpta av levotyroxinbehandlingen och många patienter uppger att de blir friskare sedan de fått tilläggsbehandling med liotyronin (T3) och/eller medicin av svinsköldkörtelextrakt. Fortsätt läsa

Utebliven hälsa trots Levaxin är också en biverkning – anmäl den själv i dag!

Många patienter upplever att de inte blir helt friska av Levaxin men känner inte till att detta bör anmälas som en biverkning och att det kan göras av dem själva.

© thyroidhormones.wordpress.com

Sedan 1965 finns 179 biverkningsrapporter för Levaxin och man anser att en stor del av dessa biverkningar som har rapporterats – 258 unika i dessa 179 rapporter – har sin orsak i att patienterna inte är ordentligt inställda med sin behandling eftersom många av biverkningarna anses vara typiska hypotyreossymptom.

Men det många inte vet är att det sedan 2012 också klassas som en biverkning om ett läkemedel inte fungerar, dvs har bristande effekt. Benämningen för denna biverkning är ”läkemedel ineffektivt” (eng. drug ineffective) enligt det internationella kodsystemet MedDRA som används idag för att klassificera misstänkta biverkningar. Man kan alltså rapportera in att den behandling man har inte fungerar. En annan sak som många inte känner till är att redan misstanken om en biverkning är skäl att rapportera.

Fortsätt läsa

60 års frånvaro av bevis är inte en gåta, utan ett svar: Levaxin botar inte hypotyreos

Svenska Endokrinologföreningen medger att det behövs mer forskning om Levaxinbehandling. Det är bra. Men behövs det verkligen i nuläget? 

© thyroidhormones.wordpress.com

Svenska Endokrinologföreningen har i två brev under försommaren 2015 uppmanats att lämna uppgift om vilka bevis de menar visar att levotyroxin (Levaxin) gör patienter friska från sjukdomen hypotyreos.

Bevisfrågan är ställd med anledning av att allt fler patienter i olika forum – i Sverige och runt om i världen – vittnar om att deras levotyroxinbehandling inte gör dem friska. En online-undersökning genomförd här på bloggen thyroidhormones i år bekräftar patienternas upplevelse. Endast 1,1 procent av undersökningens 468 deltagare uppger att de känner sig friska med Levaxin, medan en klar majoritet lider av klassiska hypotyreossymptom, trots normala blodprov.

Endokrinologföreningen hänvisar till rekommendationer av professionella organisationer i USA och Europa. Men ur dessa framgår det inte om behandlingsformen, som 420.000 patienter i Sverige behandlas med, har ett starkt vetenskapligt stöd. Uppgifter om randomiserade studier eller andra mindre evidenta studier saknas helt i organisationernas respektive riktlinjer.

Svenska Endokrinologföreningen, som uppger att de finner frågan intressant, medger i sitt senaste svar att det behövs mer forskning på området, men att man tillsvidare följer tillgängliga riktlinjer där levotyroxin rekommenderas.

Det är bra att Svenska Endokrinologföreningen erkänner att det behövs mer forskning på området.

Men vänta nu.

Fortsätt läsa

Nej, Svenska Endokrinologföreningen, ert svar duger inte för 420.000 patienter!

Svenska Endokrinologföreningen lämnar ett icke-svar på en fråga som rimligtvis borde vara enkel att besvara. För patienterna är svaret livsviktigt.

 © thyroidhormones.wordpress.com

I början av maj ombads Svenska Endokrinologföreningen att lämna uppgift om vilka forskningsstudier det finns som bevisar att levotyroxin gör patienter med hypotyreos friska från sjukdomen.

Frågan borde vara enkel att besvara med tanke på att närmare 420 000 patienter i Sverige, på endokrinologföreningens rekommendation, behandlas med substansen (Levaxin) och i praktiken inte har möjlighet att välja en annan behandling.

I dagarna kom det ett svar. Eller mer, ett icke-svar:

Alla i styrelsen ha nu tagit del av studien*.

Stort tack för att ha fått ta del av studien. Vi är helt medvetna om problematiken att det finns en mindre grupp patienter med hypotyreos, som inte mår bra på T4 behandling, trots normala tyreoidea hormon. Våra rekommendationer följer rekommendationer från professionella organisationer i USA och Europa baserade på studier med stark vetenskaplig stöd och vi har en nära kontakt med det nationella och internationella vetenskapssamhället. Vi erkänner att mera forskning behövs och att sådan pågår.

Svenska Endokrinologföreningen hänvisar till amerikanska och europeiska organisationers rekommendationer (1-4).  Men i dessa framgår inte om behandling med levotyroxin har ett starkt vetenskapligt stöd. Därmed lämnas patienterna och deras vårdgivare fortsatt okunniga om saken.

Fortsätt läsa

ÖPPEN FRÅGA TILL SVENSKA ENDOKRINOLOGFÖRENINGEN

VILKA BEVIS MENAR SVENSKA ENDOKRINOLOGFÖRENINGEN VISAR ATT BEHANDLING MED LEVAXIN GÖR PATIENTER MED HYPOTYREOS FRISKA FRÅN SJUKDOMEN?

Idag behandlas närmare 420 000 svenskar med sjukdomen hypotyreos med levotyroxin. Det vanligaste läkemedlet med substansen levotyroxin i Sverige är Levaxin, landets tredje mest förskrivna läkemedel och i praktiken det enda behandlingsalternativet för patienter med hypotyreos.

Allt fler patienter med hypotyreos uppger att de inte blir friska från sjukdomen och en nyligen avslutad online-undersökning* visar att en övervägande majoritet bland hypotyreospatienter har fortsatta symptom och tecken som definierar sjukdomen trots behandling med levotyroxin och normalt TSH. Endast 1.1 % av undersökningens 468 deltagare uppger att de är friska.

Det är rimligt att förutsätta att Sveriges hypotyreospatienter ska få en god och evidensbaserad behandling. Därför är min fråga till Svenska Endokrinologföreningen:

Vilka bevis i form av randomiserade kliniska studier menar Svenska Endokrinologföreningen visar att behandling med levotyroxin kan göra patienter friska från hypotyreos?

(Frågan är sänd till Svenska Endokrinologföreningen 2015-05-06 och svar från dem publiceras här så snart det inkommer. Ta gärna del av kommentarerna och lämna gärna en själv.)


Hypotyreos innebär att kroppens celler lider av brist på sköldkörtelhormon. Samtliga celler i kroppen är i behov av sköldkörtelhormon för att fungera optimalt. Idag saknas analysmetoder för att mäta omsättningen av sköldkörtelhormon på vävnadsnivå.

Levotyroxin är en syntetiskt framställd substans av sköldkörtelhormonet tyroxin (T4) som en frisk sköldkörtel bildar mest av. Hormonet måste omvandlas i kroppens celler för biologiskt verkan.

TSH är ett hypofyshormon som bland annat stimulerar bildning av sköldkörtelceller och dess hormon. Idag diagnostiseras hypotyreos efter värdet på TSH i blodet.

Brevet i sin helhet: ÖPPEN FRÅGA TILL SVENSKA ENDOKRINOLOGFÖRENINGEN 2015-05-06

* Undersökningen Blir man frisk från hypotyreos av Levaxin när TSH är normalt och dess resultat.

Ny studie visar att Levaxin kan förvärra hypotyreos

ny-studie-visar-att-levaxin-kan-forvarra-hypotyreos

© thyroidhormones.wordpress.com

Över 400 000 svenskar kan vara felbehandlade idag. Ny forskning visar att behandling med bara Levaxin, som är standardbehandling vid hypotyreos idag, i själva verket kan förvärra sjukdomen. Studien visar att endast kombinationsbehandling där både T4 och T3 ingår i någon form, kan göra patienter med hypotyreos friska.

I dagarna presenteras en ny forskningsstudie (1) i den amerikanska tidsskriften The Journal of Clinical Investigation där forskarna visar att behandling med bara levotyroxin inte är tillräcklig. Istället för att medverka till att det bildas normala vävnadshalter av det aktiva sköldkörtelhormonet T3 – så leder behandling med bara levotyroxin till att T3 minskar i blodet och i våra vävnader. Det kan förvärra en redan befintlig hypotyreos. Samtidigt kunde forskarna i studien konstatera att prov på TSH – som mäts för att se om patienter lider av hypotyreos och/eller är korrekt inställda med sin levotyroxinbehandling – var normala i tagna prover.

Studien visade att minskningen av T3 beror på att det sker en inaktivering av de enzym – dejodinaser – som omvandlar T4 till T3 i vävnaderna. Detta sker när T4-halterna är för höga i förhållande till T3 och är resultatet vid behandling med bara levotyroxin enligt studien.

När forskarna jämförde obehandlade individer (råttor) med hypotyreos med hypotyreota levotyroxinbehandlade råttor, så fann de att råttorna med levotyroxinbehandling hade en minskad konvertering till det aktiva hormonet T3 jämfört med de obehandlade hypotyreota råttorna.

För att undersöka saken vidare så behandlade forskarna samma råttor med propylthiouracil (PTU) – som hämmar dejodinas 1 (D1) men inte dejodinas 2 (D2) – och fann att konverteringsminskningen bland de T4-behandlade råttorna var närmare 60% – jämfört med de obehandlade råttorna som hade en minskning med 35% i sin T3-koncentration. Resultatet, menar forskarna, visar att T4-behandlade individer har en minskad förmåga att bilda det aktiva hormonet T3.

Forskarna fann, att endast kombinationsbehandling där både T3-hormon och T4-hormon ingår ger normal koncentration av T3 i blodet och i studerade vävnader.

Intressant i studien är även att hypotalamus inte blev påverkad av förhöjda T4-halter.  Här fann man inte samma inaktivering av enzymet D2, varför konsekvensen blev att TSH var normalt i blodet.

Forskarna menar att resultaten bland råttorna även kan antas vara relevanta för patienter som behandlas med levotyroxin och efterlyser mer forskning.

I Sverige behandlas över 400 000 svenskar med levotyroxin (Levaxin). Idag finns möjlighet för patienter med hypotyreos att tillgå behandling med T3-hormon i form av läkemedel som Liothyronin och torkad sköldkörtelextrakt från djur. Bara någon procent av patienter med hypotyreos behandlas med kombinationsbehandling i någon form.

I olika forum på internet deltar tusentals patienter med hypotyreos. Många uppger att de inte mår bra med sin Levaxinbehandling och att de uppges vara korrekt inställda  med sina hormondoser av sina vårdgivare eftersom deras TSH ser normalt ut i blodprov.

Den nya studien kan ge anledning att omvärdera både behandling och diagnostik av hypotyreos. I ETAs (European Thyroid Association) riktlinjer från 2012 (2) tar författarna för första gången upp att forskning visar att endast kombinationsbehandling med T4 och T3 ger normala vävnadshalter av T3. I kommande riktlinjer uppmärksammas troligen även denna forskningsstudie.

Av: Nina Oksa
nina.oksa@gmail.com


Sammanfattning:

  • Behandling av hypotyreos med bara levotyroxin minskar vävnaders förmåga att omvandla T4 till det aktiva hormonet T3.
  • Endast kombinationsbehandling med T4 och T3 ger normala vävnadshalter av T3.
  • TSH är normalt trots att halterna av T3 är lågt i blodet och i vävnader.

Dejodinaser är enzym i våra vävnader som omvandlar sköldkörtelhormon till aktiva och inaktiva former. Dejodinaserna D1 och D2 omvandlar (konverterar) prohormonet T4 till det aktiva hormonet T3.

Behandling med torkad sköldkörtelextrakt från djur kan fås genom licensansökan av läkare. Ansökan behandlas av Läkemedelsverket. Preparat på marknden är Armour Thyroid från Forest Pharmaceuticals (USA), Nature-Throid från RLC Labs (USA) och Thyroid från Erfa (Canada) m.fl.

Behandling med Liothyronin (T3) kräver ingen licens.

Referenser:

(1) Joao Pedro Werneck de Castro, Tatiana L. Fonseca, Cintia B. Ueta,Elizabeth A. McAninch, Sherine Abdalla, Gabor Wittmann,Ronald M. Lechan, Balazs Gereben and Antonio C. Bianco. Differences in hypothalamic type 2 deiodinase ubiquitination explain localized sensitivity to thyroxine. 2015. J Clin Invest. doi:10.1172/JCI77588.

(2) Wiersinga WM, Duntas L, Fadeyev V, Nygaard B, Vanderpump MP. 2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2012;1(2):55–71.

© thyroidhormones.wordpress.com