Bok får danska hypotyreospatienter att byta behandling och bli friskare

Danska forskare visar att hypotyreospatienter mår dåligt av levotyroxin. När de byter behandling till kombinationsbehandling där sköldkörtelhormonet T3 ingår mår de mycket bättre. Bäst mår patienter som får behandling med medicin av torkat sköldkörtelextrakt.

© thyroidhormones.wordpress.com

I Danmark ökade förskrivningen av T3 och torkat sköldkörtelextrakt med 600 respektive 100 procent år 2013 – ett resultat som danska endokrinologer i en uppföljande studie redovisar i medicintidskriften European Thyroid Journal och till stor del tillskriver journalisten Helle Sydendals bok ”Få livet tillbaka” lanserad i början av samma år. I boken ger Sydendal en utförlig beskrivning av sitt tillfrisknande från hypotyreos med kombinationsbehandling där sköldkörtelhormonet T3 ingår tillsammans med levotyroxin.

Året efter den stora ökningen ombad forskarna patienter som bytt behandling från levotyroxin till någon form av kombinationsbehandling att delta i en onlineundersökning. Där fick de bland annat ange vilka symptom de haft under levotyroxinbehandling, vilken kombinationsbehandling de bytt till och hur den hjälpt dem, vad deras prover visat vid diagnostillfället och vid den senaste provtagningen, om förskrivaren varit specialist eller allmänläkare samt vem som justerat deras hormondoser.

Symptom med levotyroxin
Ur forskningsresultatet framgår att många av patienterna hade kvarvarande symptom trots behandling med levotyroxin. Av undersökningens 293 deltagare uppgav 82 procent att de haft fem eller fler av elva undersökta symptom (se tabell).

När patienterna fick svara på vilket symptom de tyckte var svårast med levotyroxin uppgav 27 procent trötthet, 17 procent energibrist, 11 procent kognitiva problem, 10 procent muskulära symptom och 8 procent viktproblem. Forskning visar att samtliga symptom kan förklaras av brist på T3.

Forskarna fann inget samband mellan vem den behandlande läkaren var, specialist eller allmänläkare, och antal kvarstående symptom.

Antal patienter med klassiska hypotyreossymptom vid levotyroxinbehandling
Antal patienter %
Trötthet 267 91
Energibrist 256 87
Kognitiva problem 244 83
Muskulära symptom 222 76
Viktproblem 220 75
Smärta 145 49
Diffusa symptom* 142 48
Förstoppning 124 42
Depression 114 39
Annat* 105 36
Svettning 92 31
Totalt 293  
*Oklart vad forskarna avsåg med ”diffusa symptom” och ”annat”  

Patienternas nya kombinationsbehandling
Bland deltagarna uppgav 43 procent att de hade kombinationsbehandling bestående av syntetiskt T4 och syntetiskt T3 och 50 procent behandling med torkat sköldkörtelextrakt. De olika behandlingsformerna som patienterna hade vid undersökningstillfället var:

 • 28 procent T3 i form av 5-mikrogramstabletter (framställd av Glostrup Apotek),
 • 13 procent T3 i form av 20-mikrogramstabletter,
 • 1 procent T3 i okänd form,
 • 39 procent torkat sköldkörtelextrakt (framställd av Glostrup Apotek),
 • 11 procent torkat sköldkörtelextrakt förskaffad via nätet,
 • 7 procent annan T4/T3-behandling och
 • 1 procent samtidig behandling med torkat sköldkörtelextrakt och T3

Effekt av kombinationsbehandling
Positiva effekter av kombinationsbehandling sågs hos 84 procent. Bland dem uppgav 19 procent den nya behandlingen som ”mirakulös”, 43 procent som ”mycket bättre”, 22 procent som ”bättre”, 6 procent som ”ingen skillnad” och 2 procent som ”försämrad”. Resten lämnade inget svar. Intressant hade varit om forskarna utrett förekomst av de studerade symptomen även efter byte av behandling.

Specialist vs. allmänläkare
Vid diagnostillfället låg Tsh under det lägre referensvärdet hos 26 procent av deltagarna oberoende av om vårdgivaren var specialist eller allmänläkare.

Vid den senaste provtagningen var Tsh 0,01 – 1,0 mU/L hos 54 procent och 1,0 – 2,5 mU/L hos 14 procent oberoende av förskrivare. Patienter som behandlades med kombinationsbehandling av allmänläkare hade oftare pressat Tsh vid det senaste provtagningstillfället, 19 procent jämfört med 8 procent.

Patienter som behandlades av allmänläkare hade oftare kombinationsbehandling i form av sköldkörtelextrakt än patienter som behandlades av endokrinologer.

Intressant ur resultatet är att patienter som behandlades av allmänläkare hade bättre effekt av sin nya behandling.

Justering av dos
Hormondoserna hos patienterna justerades till störst del efter blodprov, 44 procent, men även i stor utsträckning efter symptom, 17 procent. Hos hela 28 procent justerades hormondoserna av patienterna själva.

Syntetiskt T4/T3 vs. torkat sköldkörtelextrakt
Vid jämförelse mellan patienter med kombinationsbehandling med syntetiskt T4 och T3 och behandling med torkat sköldkörtelextrakt hade patienter med torkat sköldkörtelextrakt bättre självrapporterade effekter, haft längre behandlingstid och oftare pressat Tsh.

Forskarnas resonemang och slutsats
En mycket intressant sak som framkommer i den danska forskningsartikeln är att forskarna tar fasta på en tidigare genomförd forskningsstudie där motsvarande symptom studerats hos nydiagnostiserade hypotyreospatienter som ännu inte påbörjat behandling. Bland dem – ännu obehandlade – var symptomen färre och mindre allvarliga.

Att behandling med levotyroxin kan förvärra hypotyreos visar en tidigare studie i början av 2015 av Werneck de Castro et al.

Det danska forskarlaget resonerade i sin artikel kring anledningar till varför patienter inte blir friska av levotyroxinbehandling och beskriver anmärkningsvärda förklaringar som att patienter med en kronisk sjukdom skulle ha svårare att hantera detta faktum och att vissa patienter skyller allt på sin sjukdom. Det som är anmärkningsvärt här är att specialister som dessa forskande endokrinologer faktiskt är, bortser från att brist på sköldkörtelhormonet T3 drabbar samtliga vävnader och organ och väljer att blunda inför sina egna forskningsresultat.

Det danska forskarlaget valde att inte uppmärksamma det goda resultatet av kombinationsbehandling i sin konklusion utan nöjde sig med att konstatera att olika media ökat förskrivning av kombinationsbehandling, att Europeiska riktlinjer för behandling av hypotyroes inte alltid följs i Danmark och att patienter som behandlar sig själva kan riskera överbehandling. Den uppmärksamme läsaren konstaterar förhoppningsvis något annat också.

Vi lär nog inte få se att ”trenden” att patienter önskar annan behandling än levotyroxin minskar framöver. Patienter blir allt mer upplysta om behandling som fungerar. Och om behandling som inte fungerar.

© thyroidhormones.wordpress.com


Sammanfattning

 • Patienter har många kvarvarande klassiska hypotyreossymptom trots levotyroxinbehandling
 • Patienter mår bättre när deras levotyroxinbehandling byts ut mot behandling där biologiskt aktivt T3 ingår
 • Patienter som vårdas av allmänläkare mår bättre än patienter som får vård av specialister
 • Patienter som behandlas med kombinationsbehandling där T3 ingår justerar ofta sina doser själva
 • Patienter som behandlas med kombinationsbehandling mår bra trots att Tsh är pressat under 0.01 mU/L
 • Patienter som behandlas med torkat sköldkörtelextrakt mår bättre än patienter som behandlas med syntetisk form av kombinationsbehandling
 • Hypotyreospatienter som behandlas med levotyroxin mår sämre än hypotyreospatienter som inte behandlas alls

Levotyroxin är den syntetiska substansen av sköldkörtelhormonet tyroxin (T4) i läkemedel som Levaxin och Euthyrox. Tyroxin är ett av många sköldkörtelhormon som en frisk sköldkörtel bildar.

Kombinationsbehandling är behandling där T3 ingår i någon form. Det kan vara antingen syntetiskt framställt T4/levotyroxin tillsammans med syntetiskt T3/liothyronin eller preparat av torkat sköldkörtelextrakt. I en nypublicerad bok under hösten 2015 rekommenderas kombinationsbehandling om levotyroxinbehandling inte fungerar.

Torkat sköldkörtelextrakt av gris innehåller samtliga sköldkörtelhormon och derivat av dessa som en frisk sköldkörtel bildar och utsöndrar. Läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt har använts sedan slutet av 1800-talet och används fortfarande med goda behandlingsresultat. Det finns inga studier som visar att halter av sköldkörtelhormon i preparaten varierar onormalt mycket hos de läkemedelspreparat som finns idag. Det finns inga studier som visar att preparaten innehåller några orena substanser som det påstås i viss media. Det finns inga studier som visar att behandling med torkat sköldkörtelextrakt är farligt.

I Danmark ökade förskrivningen av levotyroxin med 81 procent mellan åren 1997 till 2008. Efter att Helle Sydendal gav ut sin bok ”Få livet tillbaka” ökade T3-förskrivningen kraftigt i Danmark. Boken är översatt till svenska 2014.

Glostrup Apotek började sin tillverkning av läkemedel med torkat sköldkörtelextrakt, Thyreoid, år 2006 och tillverkning av syntetiskt T3 i 5-mikrogramstabletter år 2012. Under 2013 ökade deras försäljning av T3-tabletter sexfaldig och förskrivningen av torkat sköldkörtelextrakt med det dubbla.

Att alla patienter inte blir friska av levotyroxin visar en undersökning genomförd här på thyroidhormones år 2015. Resultatet visar att endast 1,1 procent av 468 patienter känner sig friska med den behandlingsformen.

© thyroidhormones.wordpress.com


7 tankar om “Bok får danska hypotyreospatienter att byta behandling och bli friskare

 1. Diagnostik av hypotyreos med hjälp av blodprov?

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1341585/ : ”… serum thyroid hormone and thyroid stimulating hormon concentrations cannot be used with any degree of confidence to classify patients as receiving satisfactory, insufficient or excessive amounts of thyroxine eplacement.” (British Medical Journal vol. 293, 27 september 1986, s. 810)

  http://raypeat.com/articles/articles/thyroid.shtml ”all of the blood tests that have been used since 1950 have been shown to be, at best, very crude and conceptually inappropriate methods. ”

 2. Pingback: Missä mennään kilpirauhaskiistassa? | Turpaduunari

 3. Pingback: Kombinationsbehandling Levaxin + Liothyronin | blogg.visit-stina.com

   • Hej Nina. Ber om ursäkt för att jag skrev året 2005. Det var inte 2005, men 2006. Jag har ingen annan dokumentation än ett svar från Glostrup Apotek, daterad November 8, 2006, som jag har sänt till dig just nu. Gott nytt år.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s