Utebliven hälsa trots Levaxin är också en biverkning – anmäl den själv i dag!

Många patienter upplever att de inte blir helt friska av Levaxin men känner inte till att detta bör anmälas som en biverkning och att det kan göras av dem själva.

© thyroidhormones.wordpress.com

Sedan 1965 finns 179 biverkningsrapporter för Levaxin och man anser att en stor del av dessa biverkningar som har rapporterats – 258 unika i dessa 179 rapporter – har sin orsak i att patienterna inte är ordentligt inställda med sin behandling eftersom många av biverkningarna anses vara typiska hypotyreossymptom.

Men det många inte vet är att det sedan 2012 också klassas som en biverkning om ett läkemedel inte fungerar, dvs har bristande effekt. Benämningen för denna biverkning är ”läkemedel ineffektivt” (eng. drug ineffective) enligt det internationella kodsystemet MedDRA som används idag för att klassificera misstänkta biverkningar. Man kan alltså rapportera in att den behandling man har inte fungerar. En annan sak som många inte känner till är att redan misstanken om en biverkning är skäl att rapportera.

Generellt anses det råda en underrapportering av biverkningar för många läkemedel i Sverige och i den övriga världen, och man tror att det dels beror på tidsbrist inom sjukvården, dels på att patienterna inte känner till att de själva kan rapportera sina biverkningar.

Att göra en biverkningsrapport själv är enkelt. Det kan man göra online på Läkemedelsverkets hemsida. Där finns också en blankett som man kan ladda ned och fylla i eller skriva ett eget brev med tydliga uppgifter. Ett annat sätt att göra en biverkningsrapport är att gå in på ett apotek där en farmaceut kan hjälpa till att göra en biverkningsrapport och skicka in denna.

Att rapportera läkemedelsbiverkningar är viktigt. Det är det för att man ska ha möjlighet att se hur väl våra läkemedel fungerar vid behandling av olika sjukdomar och för att utvärdera tänkbara risker de kan ha genom den uppföljning som läkemedelspreparat genomgår av de lämnade rapporterna. Så länge rapporterna är få uteblir en närmare granskning som visar läkemedlens effekter.

Det är svårt att tro att Levaxin är ett fullgott läkemedel för behandling av hypotyreos när man hör och läser vad patienterna själva berättar. Många vittnar om att de inte blir helt friska utan lider av typiska symptom och tecken för hypotyreos trots att deras blodprover är normala och de därmed anses vara korrekt inställda i sin behandling. Många vittnar också om att de blir sämre i sin sjukdom och också utvecklar nya symptom när de börjar med Levaxin, och en del berättar att de blir bättre när de slutar med Levaxin. Många vittnar också om att de blir friskare när de får tillägg med Liothyronin som innehåller ett biologiskt mer aktivt sköldkörtelhormon som en frisk sköldkörtel bildar eller får behandling med läkemedel av svinsköldkörtelextrakt som innehåller alla hormon en sköldkörtel bildar. Många uppger att det är svårt att få någon av dessa behandlingar.

För att undersöka hur väl Levaxin botar klassiska symptom och tecken för hypotyreos vilka man ofta tittar på när man forskar på sjukdomen, genomfördes en onlineundersökning här på thyroidhormones i våras under tre månader. I denna undersökning deltog 468 unika deltagare med levotyroxinbehandling vars TSH var normalt. Av dessa uppgav endast 1.1 procent att de kände sig friska och då hade närmare 60 procent av deltagarna haft behandling med Levaxin över fem år. Några exempel ur resultatet från undersökningen visade att 86,1 % känner mental trötthet efter normala dagliga uppgifter, 82,3 % att de känner fysisk trötthet, 75,2 % att de lider av muskel- och ledvärk, 75,2 % att de lider av långsam hjärnaktivitet, 73,7% att de har viktökning, 69,7 % att de har minskad sexlust, 68,6 % att de har torr hud, och 66,2 % att de upplever frusenhet.

Att många uppger att de inte blir friska trots att de anses vara det enligt sina blodprov kan tyda på att ett läkemedel är ineffektivt och för att få till en närmare granskning av läkemedlet är det nödvändigt att detta också anmäls i form av biverkningsrapportering.

En patient som själv har rapporterat sina läkemedelsbiverkningar är Gunnel Thomasson, 51. Hon rapporterade närmare tjugo biverkningar av Levaxin ett par år efter att hon hade slutat använda detta, då hon först efter ett byte av behandling till svinsköldkörtelextrakt förstod att det var Levaxinet som gav henne biverkningarna.

Och det kan man göra – alltså rapportera sina biverkningar i efterhand. Det kan man göra för att det inte finns någon tidsgräns för hur länge sedan det var man upplevde att man fick biverkningar av sina läkemedel.

I intervjun här nedan med Läkemedelsverket finner du frågor och svar om biverkningsrapportering. I slutet av artikeln kan du se vilka de 258 olika biverkningarna är som har rapporterats för Levaxin till Läkemedelsverket.

Om du eller någon du känner, har någon eller några av dessa biverkningar eller kanske någon annan biverkning av Levaxin; Rapportera detta. Själv. Och gärna redan idag. Utan biverkningsrapporter lämnas vi i tron att Levaxin gör alla patienter helt friska.

© thyroidhormones.wordpress.com


FAKTA

Den 1 juli 2012 trädde en ny EU-gemensam lagstiftning i kraft där

 • konsumenter inkluderas som rapportörer i den europeiska biverkningsdatabasen EudraVigilance (i Sverige har konsumenter kunnat rapportera sina biverkningar sedan 2008 men dessa har inte rapporterats till EudraVigilance)
 • definitionen av biverkningar breddats till att även omfatta bristande effekt hos läkemedel som används vid livshotande tillstånd
 • redan misstanken om en biverkning av ett läkemedel bör vara ett skäl att rapportera

Intervju med Läkemedelsverket om biverkningsrapportering

Varför ska man anmäla sina biverkningar?
Det är viktigt att få kunskap kontinuerligt om de läkemedel som används. Under forskningstiden – som ett läkemedel genomgår innan det godkänns på marknaden – så kan det vara så att man inte fångar upp alla biverkningar eller hur läkemedlen påverkar olika grupper. Till exempel gamla eller unga som ofta är underrepresenterade i undersökta populationer.  Även när det gäller redan kända biverkningar så är det bra att få in mer kunskap om dessa.

Hur lång tid har man på sig att anmäla biverkningar?
Det finns ingen tidsbegränsning när det gäller att anmäla biverkningar av ett läkemedelspreparat. Man kan alltså anmäla biverkningar fast man inte längre behandlas med läkemedlet och det var länge sen man hade läkemedlet. 

Vad är en biverkning enligt Läkemedelsverket?
En biverkning är en oönskad effekt av ett läkemedel. En oönskad effekt kan också vara att läkemedlet är ineffektivt, dvs att det inte hjälper. Det kan man se många gånger om man byter preparat då det kan skilja mellan olika verksamma substanser eller om man slutar att använda sitt läkemedel. 

Vad menar man med att endast misstanken räcker för att göra en biverkningsrapport?
Det kan vara svårt att veta om det verkligen är en biverkning av läkemedlet eller om det är sjukdomen i sig som gör att man inte mår bra. Man behöver inte ha några starka bevis för att det verkligen är en biverkning. Ett bevis kan ändå vara om symptomet man upplever som en biverkning upphör om man slutar med preparatet och återkommer när man använder preparatet på nytt.

Varför råder det generellt en underrapportering av biverkningar?
En orsak kan vara att sjukvården många gånger inte har tid att rapportera och att allmänheten ofta inte känner till att man själv kan rapportera sina biverkningar.

Vad gör Läkemedelsverket för att få läkare att rapportera biverkningar oftare?
Läkemedelsverket lämnar kontinuerligt information via sina regionala center till sjukvården om biverkningsrapportering. 

Hur vanligt är det att patienterna själva rapporterar sina biverkningar?
Det vanligaste är att rapporterna kommer från sjukvården men även patienter rapporterar biverkningar.

Gör man skillnad på om det är en konsument eller läkare som gör rapporteringen?
Man hanterar rapporterna på samma sätt men man noterar vem rapportören är -om det är en sjukvårdsrapport eller en konsumentrapport. Vi har en signalspaningsgrupp som analyserar rapporterna.

Hur gör man för att göra en anmälan?
Man kan göra en anmälan online på Läkemedelsverkets hemsida. Man kan också ladda hem en blankett från hemsidan eller skriva ett eget brev med tydliga uppgifter. Man kan också gå in på ett apotek och be dem hjälpa till att biverkningsrapportera och då är det farmaceuten som rapporterar.

Kan vem som helst läsa det man skrivit i sin rapport?
Uppgifterna som kommer in hanteras konfidentiellt. Alla personuppgifter som är angivna avidentifieras och behandlas anonymt. Det är bara läkaren och patienten som känner till personuppgifterna. Ingen obehörig kan få dessa.

På blanketten finns det bara plats att anmäla fyra biverkningar. Hur gör man för att rapportera fler biverkningar om man har det?
Då kan man fortsätta att skriva fritext där man beskriver saker i blanketten.

Underlättar det handläggningen om man använder MedDRA-terminologin* när man fyller i biverkningar?
(Haha) Vi sitter  ju och MedDRA-kodar biverkningarna så absolut. Det är lite avancerat om det kommer in så från konsumenten, men ja visst.

För Levaxin finns det 179 rapporter men 258 olika biverkningar i dessa.  Är det mycket?
Det lät som väldigt, väldigt mycket. Just Levaxin är ganska svårt då det är svårt att veta om det är den underliggande sjukdom eller om man är under- eller övermedicinerad.

Hur lång tid är handläggningen för biverkningsrapportern?
Det finns regler för hur lång tid det får ta. Om det rör sig om en allvarlig biverkning så måste man ta hand om rapporter inom 15 dagar och om det anses röra sig om en icke-allvarlig biverkning så har man tre månader på sig att behandla rapporten.

Vilken uppföljning görs sedan av biverkningsrapporterna?
Vi har en signalspaningsgrupp som tittar på biverkningar av olika läkemedel. Vi lämnar ingen uppgift till anmälaren om hur ärendet har bedömts. Vår signalspaningsgrupp kan svara bättre på vad de gör.


Rapporterade biverkningar (258 st) av Levaxin 1965-2015:

Många av biverkningarna nedan är symptom på hypotyreos vilket kan tyda på att behandling med Levaxin inte är effektiv och ska anmälas. Har du eller någon du känner någon eller några av dessa symptom/biverkningar? – Rapportera dessa!

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället (General disorders and administration site conditions) 

 • Allmän hälsoförsämring (General physical health deterioration)
 • Allmänt ödem (Generalised oedema)
 • Asteni långvarig kraftlöshet (Asthenia)
 • Bröstsmärta (Chest pain)
 • Frossa (Chills)
 • Frusenhet (Feeling cold)
 • Försämrad läkning (Impaired healing)
 • För tidigt åldrande (Premature ageing)
 • Gråt (Crying)
 • Hunger (Hunger)
 • Inflammation (Inflammation)
 • Inflammatorisk smärta (Inflammatory pain)
 • Influensaliknande sjukdomsbesvär (Influenza like illness)
 • Känsla av att kroppen känns främmande (Sensation of foreign body)
 • Känsla av att vara berusad (Feeling drunk)
 • Känsla av att vara onormal (Feeling abnormal)
 • Känsla av temperaturförändring (Feeling of body temperature change)
 • Läkemedlet ineffektivt (Drug ineffective)
 • Minskad läkemedelseffekt (Drug effect decreased)
 • Obehagskänsla (Discomfort)
 • Perifer svullnad (Peripheral swelling)
 • Perifert ödem (Oedema peripheral)
 • Potentierade (förstärkande) läkemedelsinteraktion (Potentiating drug interaction)
 • Temperaturintolerans (Temperature intolerance)
 • Torra slemhinnor (Mucosal dryness)
 • Tröghet (Sluggishness)
 • Trötthet (Fatigue)
 • Törst (Thirst)
 • Sjukdomskänsla (Malaise)
 • Smärta (Pain)
 • Svullnad (Swelling)
 • Värmekänsla (Feeling hot)
 • Ödem (Oedema)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum (Respiratory, thoracic and mediastinal disorders)

 • Dysfoni heshet (Dysphonia)
 • Dyspné andnöd (Dyspnoea)
 • Halsirritation (Throat irritation)
 • Hosta (Cough)
 • Neonatalt andnödssyndrom (Neonatal respiratory distress syndrome)
 • Näsblod (Epistaxis)
 • Orofaryngeal smärta smärta i munnen och svalget (Oropharyngeal pain)
 • Snarkning (Snoring)
 • Sömnapnésyndrom (Sleep apnoea syndrome)
 • Trånghetskänsla i halsen (Throat tightness)

Blodkärl (Vascular disorders)

 • Rodnad (Flushing)
 • Hypertoni (Hypertension)
 • Hypotoni (Hypotension)
 • Raynauds fenomen (Raynaud’s phenomenon)
 • Åderbråck (Varicose vein)
 • (Vascular rupture)


Centrala och perifera nervsystemet (Nervous system disorders)

 • Afasi tal- och/eller skrivsvårigheter (Aphasia)
 • Amnesi minnesförlust (Amnesia)
 • Balansrubbning (Balance disorder)
 • Demens (Dementia)
 • Dålig sömn (Poor quality sleep)
 • Försämrat minne (Memory impairment)
 • Hypestesi nedsatt förmåga att känna beröring och tryck mot huden (Hypoaesthesia)
 • Hypogeusi försämrad förmåga att känna smak (Hypogeusia)
 • Hyporeflexi nedsatta reflexer (Hyporeflexia)
 • Hypotoni onormalt lågt blodtryck (Hypotonia)
 • Huvud obehag (Head discomfort)
 • Huvudvärk (Headache)
 • Kognitiv störning (Cognitive disorder)
 • Koordination onormal (Coordination abnormal)
 • Känselbortfall (Sensory loss)
 • Migrän (Migraine)
 • Migrän med aura (Migraine with aura)
 • Motorisk dysfunktion (Motor dysfunction)
 • Parestesi onormal känselförnimmelse, t.ex. myrkrypningar, stickningar, domningar (Paraesthesia)
 • Parkinsonism bl a. långsamma rörelser, stelhet, och skakningar (Parkinsonism)
 • Polyneuropati funktionsnedsättning i kroppens perifera nerver (Polyneuropathy)
 • Presynkope känsla av att man ska svimma (Presyncope)
 • Psykomotorisk hyperaktivitet (Psychomotor hyperactivity)
 • Restless legs syndrome (Restless legs syndrome)
 • Spänningshuvudvärk (Tension headache)
 • Tremor skakningar (Tremor)
 • Uppmärksamhetsstörning (Disturbance in attention)
 • Yrsel (Dizziness)


Endokrina sjukdomar (Endocrine disorders)

 • Binjuresjukdom (Adrenal disorder)
 • Hypertyreos (Hyperthyroidism)
 • Hypotyreos (Hypothyroidism)
 • Myxödem (Myxoedema)

Graviditet, puerperium och perinatalperiod Pregnancy, puerperium and perinatal conditions

 • Fetal störning fetal = foster (Foetal disorder)
 • Missfall (Abortion spontaneous)
 • Oplanerad graviditet (Unintended pregnancy)

Hjärtat (Cardiac disorders)

 • Förmaksflimmer (Atrial fibrillation)
 • Hjärtklappning (Palpitations)
 • Hjärtfladder (Cardiac flutter)
 • Hjärtflimmer (Cardiac flutter)
 • Ventrikelflimmer (Ventricular fibrillation)

Hud och subkutan vävnad (Skin and subcutaneous tissue disorders)

 • Akne (Acne)
 • Alopeci håravfall (Alopecia)
 • Angioödem (Angioedema)
 • Eksem (Eczema)
 • Erytematösa utslag hudrodnad (Rash erythematous)
 • Förändrad hårfärg (Hair colour changes)
 • Gul hud (Yellow skin)
 • Hudreaktioner (Skin reaction)
 • Hudutslag (Rash)
 • Hyperhidros svettning (Hyperhidrosis)
 • Hypohidros minskad eller utebliven svettning (Hypohidrosis)
 • Kallsvett (Cold sweat)
 • Klåda i huden (Pruritus)
 • Kutana symptom (Cutaneous symptom)
 • Ljuskänslighets-reaktion (Photosensitivity reaction)
 • Makulopapulära utslag hudförändringar med små välavgränsade fläckar (maculae) och knottror (papler) (Rash maculovesicular)
 • Missfärgning av huden (Skin discolouration)
 • Nagelbesvär  (Nail disorder)
 • Onormal hårstruktur (Hair texture abnormal)
 • Onychoclasi sprucken nagel (Onychoclasis)
 • Solar dermatit utslag av sol (Solar dermatitis)
 • Svullnad av ansikte (Swelling face)
 • Torr hud (Dry skin)
 • Urtikaria nässelutslag (Urticaria)
 • Varm hud (Skin warm)

Immunsystemet (Immune system disorders)

 • Kemikaliekänslighet (Multiple chemical sensitivity)
 • Sjukdom i immunsystemet (Immune system disorder)
 • Överkänslighet (Hypersensitivity)

Infektioner och infestationer (Infections and infestations)

 • Fotsvamp (Tinea pedis)
 • Konjunktivit inflammation av ögats bindhinna (Conjunctivitis)
 • Munherpes (Oral herpes)
 • Urinvägsinfektion (Urinary tract infection)
 • Ökad mottaglighet för infektioner (Infection susceptibility increased)

Lever och gallvägar (Hepatobiliary disorders)

 • Gallkolik knipsmärta (Biliary colic)
 • Gallsten (Cholelithiasis)
 • Gulsot – (Jaundice)
 • Kolecystit gallblåseinflammation (Cholecystitis)
 • Onormal leverfunktion (Hepatic function abnormal)
 • Smärta från levertrakten (Hepatic pain)
   

Mag-tarmkanalen (Gastrointestinal disorders)

 • Analinkontinens (Anal sphincter atony)
 • Buksmärta (Abdominal pain)
 • Buksmärta övre buken (Abdominal pain upper)
 • Diarré (Diarrhoea)
 • Frånvaro eller brist på saliv (Aptyalism)
 • Förstoppning (Constipation)
 • Gastrointestinal (=mag-tarmkanalen) besvär (Gastrointestinal disorder)
 • Gastrointestinal smärta (Gastrointestinal pain)
 • IBS – funktionella tarmbesvär (Irritable bowel syndrome)
 • Illamående (Nausea)
 • Inflammerat tandkött (Noninfective gingivitis)
 • Kräkning (Vomiting)
 • Magbesvär (Abdominal discomfort)
 • Munsår (Lip blister)
 • Muntorrhet (Dry mouth)
 • Salivförändring (Saliva altered)
 • Stomatit inflammation i munslemhinnan (Stomatitis)
 • Tanderosion (Tooth erosion)
 • Tandlossning (Tooth loss)
 • Tandsjukdom (Tooth disorder)
 • Tandvärk (Toothache)
 • Ät- och sväljsvårighet (Dysphagia)

Medfödda sjukdomar – Congenital, familial and genetic disorders

 • Medfödd urogenital (urinvägar/könsorgan) missbildning (Congenital genitourinary abnormality)
 • Medfödd hjärtsjukdom (Heart disease congenital)
   

Metabolism och nutrition (Metabolism and nutrition disorders)

 • Fetma (Obesity)
 • Järnbrist (Iron deficiency)
 • Låg albuminhalt/hypoalbuminemi (Hypoalbuminaemia)
 • Hypoglykemi lågt blodsocker (Hypoglycaemia)
 • Matbegär (Food craving)
 • Minskad aptit (Decreased appetite)
 • Svårt att gå ned i vikt (Weight loss poor)
 • Uttorkning (Dehydration)
 • Vätskeretention ökad ansamling av vatten i kroppen (Fluid retention)
 • Övervikt (Overweight)

Muskuloskeletala systemet och bindväv (Musculoskeletal and connective tissue disorders)

 • Artralgi ledsmärta (Arthralgia)
 • Artros osteoartrit (Osteoarthritis)
 • Fibromyalgi (Fibromyalgia)
 • Ledsvullnad (Joint swelling)
 • Muskelatrofi minskad, förtvinad muskelvävnad (Muscle atrophy)
 • Muskuloskeletal smärta (Musculoskeletal pain)
 • Muskuloskeletal stelhet (Musculoskeletal stiffness)
 • Muskelryckningar (Muscle twitching)
 • Muskelspasmer (Muscle spasms)
 • Muskelsvaghet (Muscular weakness)
 • Myalgi muskelvärk (Myalgia)
 • Nacksmärta (Neck pain)
 • Torticollis nackspärr (Torticollis)
 • Ryggsmärta (Back pain)
 • Smärta i extremitet (Pain in extremity)
 • Smärta i käke (Pain in jaw)
 • Tenosynovit senskideinflammation (Tenosynovitis)

 

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper) (Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps))

 • Melanocytisk naevus onormalt födelsemärke (Melanocytic naevus)


Psykiska störningar (Psychiatric disorders)

 • Affektlabilitet snabb växling mellan olika känslor/affekter (Affect lability)
 • Aggression (Aggression)
 • Apati (Apathy)
 • Bradyfreni trög tankeverksamhet (Bradyphrenia)
 • Bruxism tandgnissling (Bruxism)
 • Depression (Depression)
 • Desorientering förvirrad ifråga om rum, tid och personlighet (Disorientation)
 • Dissociation (Dissociation)
 • Emotionell störning (Emotional disorder)
 • Förlust av libido förlust av sexlust (Loss of libido)
 • Förvirringstillstånd (Confusional state)
 • Förändrat humör (Mood altered)
 • Humörsvängningar (Mood swings)
 • Håglöshet (Listless)
 • Initial insomnia svårt att somna in (Initial insomnia)
 • Inlärningsstörning (Learning disorder)
 • Insomnia sömnlöshet (Insomnia)
 • Irritabilitet (Irritability)
 • Kommunikationsstörning (Communication disorder)
 • Minskad libido minskad sexlust (Libido decreased)
 • Nedstämdhet (Depressed mood)
 • Orostillstånd ångest/ängslan/oro (Anxiety)
 • Otålighet (Impatience)
 • Overklighetskänsla (Derealisation)
 • Panikattack (Panic attack)
 • Paranoia (Paranoia)
 • Psykiatriska symptom (Psychiatric symptom)
 • Rastlöshet (Restlessness)
 • Självmordstankar (Suicidal ideation)
 • Socialt undvikande beteende (Social avoidant behaviour)
 • Spändhet (Tension)
 • Stress (Stress)
 • Sänkt medvetandegrad (Depressed level of consciousness)
 • Sömnsvårighet (Sleep disorder)

Reproduktions­organ och bröstkörtel (Reproductive system and breast disorders)

 • Amenorré frånvaro av menstruation (Amenorrhoea)
 • Bäckensmärta (Pelvic pain)
 • Menorragi rikliga menstruationer (Menorrhagia)
 • Menstruationsrubbning (Menstrual disorder)
 • Oregelbunden menstruation (Menstruation irregular)
 • Polyper i livmoderhalsen (Uterine polyp)
 • Premenstruellt syndrom PMS-besvär (Premenstrual syndrome)

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer (Injury, poisoning and procedural complications)

 • Epikondylit tennisarmbåge (Epicondylitis)
 • Fortsatt blödning efter behandling av skada (Post procedural haemorrhage)
 • Kontusion blåmärke (Contusion)
 • Oavsiktlig överdos (Accidental overdose)
 • Toxicitet för olika medel (Toxicity to various agents)


Sociala förhållanden (Social circumstances)

 • Inlärningssvårigheter (Learning disability)


Undersökningar (Investigations)

 • Högt blodtryck (Blood pressure increased)
 • Högt kolesterol (Blood cholesterol increased)
 • Förhöjda transaminaser/leverenzymer (Transaminases increased)
 • Mjölksyra (Blood lactic acid)
 • Onormala leverenzymvärden (Hepatic enzyme abnormal)
 • Onormal vikt (Weight abnormal)
 • Oregelbunden hjärtfrekvens (Heart rate irregular)
 • Sänkt kroppstemperatur (Body temperature decreased)
 • QT-förlängning på EKG (Electrocardiogram QT prolonged)
 • Viktminskning (Weight decreased)
 • Viktökning (Weight increased)
 • Ökad hjärtfrekvens hos foster (Foetal heart rate increased)
 • Ökad hjärtfrekvens (Heart rate increased)


Ögon (Eye disorders)

 • Blindhet (Blindness)
 • Dimsyn suddig syn (Vision blurred)
 • Dubbelseende (Diplopia)
 • Försämrad synskärpa (Visual acuity reduced)
 • Ljuskänslighet (Photophobia)
 • Mörka ringar under ögonen (Dark circles under eyes)
 • Synnedsättning (Visual impairment)
 • Ögonsjukdom ögonbesvär (Eye disorder)
 • Ögonirritation (Eye irritation)
 • Ögontorrhet (Dry eye)
 • Ögonsvullnad (Eye swelling)
 • Övergående blindhet (Blindness transient)


Öron och balansorgan (Ear and labyrinth disorders)

 • Dövhet (Deafness)
 • Hyperakusi ljudkänslighet (Hyperacusis)
 • Hörselnedsättning (Hearing impaired)
 • Tinnitus (Tinnitus)
 • Vertigo yrsel (Vertigo)

 © thyroidhormones.wordpress.com

9 tankar om “Utebliven hälsa trots Levaxin är också en biverkning – anmäl den själv i dag!

 1. Blir så ledsen,de säger att det är själva sjukdomstillståndet å det är inte lätt när man sitter så trött å huvuvudet fullt med mossa å inte själv förstår hur man ska lyckas förklara ”allt” som man har problem med.Blir så ledsen när man läser igenom listan av symtomer å inser att det är lättare att kryssa för de man inte har eller har haft.Chockad över att jag faktiskt har/har haft nästan alla symtomer.Har ätit Levaxin i över 10 år nu och får ingen ordning på mitt liv.Så ledsen 😢

 2. Hej alla som inte blir hjälpta av Levaxin! Jag provade med 5 mg Prednisolon i 30 dagar utan resultat. Då gjorde jag en amalgamsanering. 10 månader senare(160228) provade jag 5 mg Prednisolon igen. Varenda cell i kroppen reagerade denna gång. Dock hade jag vid tillfället alldeles för mycket T4 lagrat i kroppen så jag fick feber efter 3 dagar. Idag är T4 vid nedre gränsen och det går nu bra att ta 5 mg Prednisolon varje dag. Nu skall Levaxindosen ställas in på nytt. Ska försöka byta till hydrokortison. I mitt fall var kvicksilver boven. Jag rekommenderar verkligen amalgamsanering om du har detta gift i munnen och lider av något läkarna inte kan hjälpa dig med. Kvicksilverförgiftning har många symptom och många är samma som beskrivs här. Mvh Mikael

 3. skulle verkligen behöva bli kontaktad av nån från er!!! o verkligen berätta hur en som har hypertyreos mår både under medicinering o nu efter. o dessutom fråga om det ska vara så här. får inga svar från min läkare på medicinavd i alla fall inge som förklarar det. har vart så här över ett år. o nu ska ut på arbetsprövning fast kroppen skriker verkligen tvärtom. snälla kontakta mig så jag vet hur jag ska kunna bli mitt gamla glada pigga jag igen :´(

   • Hej Nina jag behöver din hjälp. Hypotyreos sedan 90talet.Känner mig inte bättre av Levaxin. Nu förändrade värden. Höjt och sänkt medicindos. Nu myxödem,hjärtklappning och aggressivitet. Tror också att mina binjurevärden är för låga. HJÄLP MIG OM DU KAN FÖR LÄKARNA JAG TRÄFFAT TROR ATT ALLT ÄR PSYKISKT. MVH MARIE NILSSON

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s